បញ្ជីគ្រូបង្វឹក ឆ្នាំ២០២០

សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

ផ្នែក កម្រិត ចំនួន សរុបកម្រិត សរុបរួម
 

បុរស

អន្តរជាតិ 07  

24

 

 

30

ជាតិ
មូលដ្ឋាន 17
 

នារី

អន្តរជាតិ 02  

06

ជាតិ
មូលដ្ឋាន 04

ផ្នែកបុរស

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
លោក​ ស្រ៊ី​ គឹមស្រូយ Sry Kimsroy 01-06-1980 Level 1.2.3 29-04-2018 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

លោក ទួត ម‚ន Tout Mono 12-04-1983 Level 1.2.3 29-04-2018 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

លោក ស៊ឹម រ៉ន Seam Rorn 02-09-1977 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

 លោក ចូរ​ ចាន់នី Cho Channy 06-07-1995 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

លោក​ នន់ សុវណ្ណ: Nuon Sovannak 23-10-1998 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

លោក ឃឹម មេសា Kheom Mesa 27-04-1993 Level 1.2.3 16—06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

លោក​ សរ សីហា Sor Seyha 20-01-1997 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

ស៊ីវ  សុខា Siv  Sokha 17-10-1981 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
ជ័យ ចាន់រស្មី Chey Chan raksmey 13-07-1992 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១០ ជុំ  ខា Chom Kha 22-03-1989 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១១ អ៊ាង   ពិសិដ្ធ Eang Pisith 29-12-1981 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១២ ជួន   ឌល Choun Dorl 04-08-1988 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៣ ទៀប  រតនា Teip  Ratna 06-08-1987 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៤ ង៉ែត   វិរ: Nget  Vireak កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៥ ប៉ៅ  ភិរម្យ Pao  Phirom 05-05-1992 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៦ ញឹម  សុខឡាយ Nheom Soklay 22-02-1981 កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៧ ព្រំ​            ដឿន Prom  Douern កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៨ តៅ      សៅចំរុង Tao Sao Chomrong កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
១៩ គ្រី        សម្បត្តិ Kry  Sambath កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
២០ អ៊ីង      ភក្តី Ing Pheakdei កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
២១ ឆាត       បូរី Chhat Borei កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
២២ ទ្រី          វឿត Try    Vouert កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
២៣ តាន់        ក្រូច Tan   Kroch កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018
២៤ ឈាន​​​      សាង Chhean Sang កម្រិត មូលដ្ធាន 24-12-2018

ផ្នែកនារី

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
អ្នកស្រី លាង សារ៉ាយ  Leang Saray 10.11.1986 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

កញ្ញា លាង​  សិរីរចនា  Leang  Serey Rachana 07-09-1995 Level 1.2.3 16-06-2019 South East Asia Climbing Federation

Sport Climbing instructor cat 1

ទិត្យ   ផល្គុណ Tith Phalkun 15-04-1990 កម្រិត មូលដ្ធាន 16-06-2019
ច្រឹក  មុំ Chreok Mum 01-07-1991 កម្រិត មូលដ្ធាន 16-06-2019
ឆាយ  ស្រីដែន Chhay Sreyden 09-06-1991 កម្រិត មូលដ្ធាន 16-06-2019
សឹង្ហ សុភណា Soeng Sopheakna 07-10-1988 កម្រិត មូលដ្ធាន 16-06-2019

បញ្ជីចៅក្រម ឆ្នាំ២០២០

សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

ផ្នែក កម្រិត ចំនួន សរុបកម្រិត សរុបរួម
 

បុរស

អន្តរជាតិ  

15

 

 

20

ជាតិ
មូលដ្ឋាន 15
 

នារី

អន្តរជាតិ  

05

ជាតិ
មូលដ្ឋាន 05

ផ្នែកបុរស

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
លោក​ ​រដ្ធ    សៅសីហា Roth Sao Seyha 06-08-1983 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក ទួត ម‚ន Tout Mono 12-04-1983 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក ជួន  ចិន Choun Chin 15-10-1995 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក អ៊ំ  វណ្ណា Um   Vanna 03-10-1976 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក  ឆាយ   រដ្ធា Chhay Ratha 18-07-1993 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក ឃឹម មេសា Kheom Mesa 27-04-1993 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក អ៊ុក   វុទ្ធីម Uk Vuthim 01-05-1996 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
លោក​ ស៊ុំ  វីយូរ៉ា Sum Vi You Ra 05-04-2000 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
ជ័យ ចាន់រស្មី Chey Chan raksmey 13-07-1992 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១០ ជុំ  ខា Chom Kha 22-03-1989 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១១ អ៊ាង   ពិសិដ្ធ Eang Pisith 29-12-1981 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១២ ជួន   ឌល Choun Dorl 04-08-1988 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១៣ ង៉ែត   វិរ: Nget  Vireak កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១៤ ប៉ៅ  ភិរម្យ Pao  Phearum 05-05-1992 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
១៥ ញឹម  សុខឡាយ Nheom Soklay 22-02-1981 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019

ផ្នែកនារី

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
កញ្ញា អ៊ិន  ទេវី Ms In  Tevy 09-10-1994 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
កញ្ញា លាង​  សិរីរចនា  Leang  Serey Rachana 07-09-1995 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
ទិត្យ   ផល្គុណ Tith Phalkun 15-04-1990 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
ច្រឹក  មុំ Chreok Mum 01-07-1991 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019
សឹង្ហ សុភណា Soeng Sopheakna 07-10-1988 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2019

បញ្ជីមន្ត្រីបច្ចេកទេស ឆ្នាំ២០២០

សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

ផ្នែក កម្រិត ចំនួន សរុបកម្រិត សរុបរួម
 

បុរស

អន្តរជាតិ  

5

 

 

7

ជាតិ     2
មូលដ្ឋាន     3
 

នារី

អន្តរជាតិ  

2

ជាតិ    1
មូលដ្ឋាន    1

ផ្នែកបុរស

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
លោក​ ស៊ឹម  រ៉ន Seam Rorn 02-09-1977       ជាតិ 01-01-2010
លោក ស៊្រី   គឹមស្រូយ Sry  KimSroy 01-06-1980       ជាតិ 01-01-2010
លោក ឃឹម  មេសា Kheom Mesa 27-04-1993 មូលដ្ធាន 01-01-2011
លោក សរ  សីហា Sor   Seyha 20-01-1997 មូលដ្ធាន 01-01-2011
លោក ទួត  ម ‚ ន Tout Mono 12-04-1983 មូលដ្ធាន 01-12-2018

ផ្នែកនារី

ល.រ ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ឈ្មោះឡាតាំង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត កម្រិត ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួល ផ្សេងៗ
កញ្ញា អ៊ិន  ទេវី Ms In Tevy 09-10-1994 ជាតិ 01-12-2019
កញ្ញា លាង​  សិរីរចនា Leang Serey Rachana 07-09-1995 កម្រិត មូលដ្ធាន 01-12-2017