សមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

សម្រាប់អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ឆ្នាំ២០២៤

លោក ម៉ម សុថារិន្ទ ប្រធាន កញ្ញា សុភា វណ្ណេ អគ្គហេរញ្ញឹក
លោក ទុយ ប៊ុនហឿន អនុប្រធាន កញ្ញា អ៊ិន ទេវី អគ្គហេរញ្ញឹករង
លោកស្រី សៅសុគន្ធវរី អនុប្រធាន កញ្ញា លាង សិរីរចនា សមាជិក
លោក ស៊ឹម រ៉ន អគ្គលេខាធិការ ១០ លោក សរ សីហា សមាជិក
លោក ស្រ៊ី គឹមស្រូយ អគ្គលេខាធិការរង ១១ លោក ឃឹម មេសា សមាជិក
លោក សែម វុត្រា អគ្គលេខាធិការរង