បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ដើម្បីលើកកម្ពុស់ឲ្យសហព័ន្ធដំណើរការល្អទាំងផ្នែករដ្ឋបាល និងបច្ចេកទេស សមស្របតាមសំណូមពរនៃការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ចលនាកីឡាឡើងភ្នំ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដូចតទៅ៖