លក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជា

កីឡាឡើងភ្នំមិនមែនជាកីឡាដែលថ្មីនោះទេសម្រាប់ប្រជាជននៅប៉ែកអឺរ៉ុប និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅអាស៊ី ជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានភ្នំ ដូចជានៅអឺរ៉ុប ជប៉ុន ចិន ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ។ល។ នៅប្រទេសកម្ពុជាកីឡាឡើងភ្នំចាប់ផ្តើមលេងនៅកំឡុងឆ្នាំ ២០០៥ ដោយជនជាតិបរទេសដែលចូលចិត្តលេងកីឡាប្រភេទនេះ ដោយមានទំនាក់ទំនងល្អ និងការចាប់អារម្មណ៍ ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាប និងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចូលរួមលេងជាមួយក្រុមបរទេសទាំងនោះ។